Privatumo politika

APIE PRIVATUMO POLITIKĄ

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (toliau – „Tarnyba“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis. Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, kai asmenys jungiasi per interneto svetainę adresu www.1808.lt, rašo mums laiškus elektroniniu paštu arba skambina Karštosios linijos 1808 telefono numeriu ir reglamentuoja pagrindinius interneto svetainės www.1808.lt, elektroninio pašto bei telefonijos naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Mūsų adresas:
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba
Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti aukščiau nurodytu adresu, laišką adresuojant duomenų apsaugos pareigūnui, arba el. paštu duomenusauga@greitojipagalba.lt.

Interneto svetainės www.1808.lt, elektroninio pašto ir Karštosios linijos 1808 telefonijos duomenų valdytojas ir pagrindinis tvarkytojas esame mes. Kiti tvarkytojai: interneto svetainės turinio valdymo sistemos ir svetainės talpinimo paslaugų teikėjai, el. pašto paslaugų teikėjai, telefonijos paslaugų teikėjai.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – vykdyti duomenų valdytojui teisinę prievolę ir pavestas viešosios valdžios funkcijas tai yra aptarnauti asmenis besikreipiančius į Karštąją liniją 1808 (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas)) 6 straipsnio 1 dalies a punktas, sutikimo pagrindu kuomet skambinama trumpuoju 1808 numeriu; 6 straipsnio 1 dalies c punktas nes taikoma teisinė prievolė teikiant pacientų pavėžėjo paslaugas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 121 ir 511 straipsniais įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatą dėl bandomojo pavėžėjimo modelio taikymo veiksmų ir bandomojo pavėžėjimo modelio taikymo projekto įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1196 „Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo“ patvirtintas aprašas bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-90 „Dėl pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos taisyklės; 6 straipsnio 1 dalies e punktas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui ir Reglamento 9 straipsnio 2 dalies i punktas tvarkyti duomenis būtina dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje, pavyzdžiui, vakcinacija, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai įstatymo, 8 straipsnio ir 161 straipsnio nuostatos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 19 d. įsakymu patvirtintas „Dėl paslaugų teikimo „Karštojoje linijoje 1808“ tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties; 6 straipsnio 1 dalies f punktas teisėto intereso pagrindu, dėl kokybiškų paslaugų teikimo,  Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos direktoriaus 2023 m. sausio 19 d. įsakymu patvirtintas Nr.V-8 „Dėl Karštosios linijos 1808 operatorių teikiamų konsultacijų ir registracijos kokybės vertinimo aprašo patvirtinimas“.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – besikreipiančiuosius konsultuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais, paciento nuvežimo į Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir (ar) parvežimo iš jos, taip pat paciento pervežimo tarp skirtingų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kai pacientui nereikalinga skubioji medicinos pagalba, paslaugos teikimo tikslu, informuoti ir teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamas rekomendacijas dėl vakcinacijos; suteikti informaciją karo pabėgėliams.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs skambinate Karštosios linijos 1808 telefono numeriu: balso ir pokalbių asmens duomenys (toliau – pokalbių duomenys) (daugiau informacijos apie pokalbių įrašų ir skambučių privatumo politiką rasite čia) – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, telefono numeris, pokalbio įrašo data, laikas, trukmė (-s).

Mes, kaip duomenų valdytojas, užtikriname, kad būtų naudojamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių pokalbių duomenų saugumą.

Mes būdami duomenų tvarkytoju užtikriname, kad:

  • pokalbis bus įrašomas ir saugomas, tik apie tai Jūs informavus prieš įrašant pokalbį. Nesutikus dėl pokalbio įrašymo, paslaugos telefonu nebus teikiamos;
  • pokalbių duomenis tvarkytų tik atsakingi asmenys;
  • pokalbio metu galite būti sujungti su kitu mūsų darbuotoju;
  • atsakingi asmenys gali perklausyti pokalbius paslaugų teikimo kokybės tikslu;
  • atsakingi asmenys yra susipažinę su šia Privatumo politika ir įsipareigoję saugoti konfidencialią informaciją, įskaitant asmens duomenis;
  • atsakome už pokalbių duomenų tvarkymo teisėtumą ir informacijos saugą;
  • nedelsdami imsimės priemonių pašalinti duomenų tvarkymo pažeidimus;
  • informacinių sistemų testavimas nebus vykdomas su realiais duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, kurių metu būtų naudojamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios duomenų saugumą;
  • įgyvendiname duomenų subjekto teises teisės aktų nustatyta tvarka (Reglamento 13, 14 straipsniai);
  • Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Reglamento 13, 14 straipsniai).

Pokalbio įrašus saugome 3 metus nuo telefoninio pokalbio dienos, elektroninio pašto laiškus saugome 3 metus nuo laiško gavimo arba išsiuntimo dienos. Pasibaigus šiam terminui pokalbio įrašai ir laiškai sunaikinami.

INFORMAVIMAS DUOMENŲ SUBJEKTAMS

Bandomojo pavėžėjimo modelio taikymo projekto metu, pacientų pasitenkinimo pavėžėjimo paslaugomis, apklausos telefono ryšio priemonėmis, informavimas apie asmens duomenų tvarkymą (daugiau informacijos rasite čia)

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS

Tarnyba asmens duomenis renka ir tvarko laikydamasi teisės aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai yra būtina jos nustatytiems konkretiems tikslams.

Tarnyba asmens duomenis tvarko tik tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti, ir tik tiek, kiek jų reikia konkrečiu atveju.

Tarnyba tvarko tikslius asmens duomenis. Jeigu Tarnybai tvarkant asmens duomenis buvo suklysta ar dėl kitų priežasčių šie duomenys yra netikslūs, asmens duomenys bus ištaisyti, o jei tai neįmanoma, netikslūs duomenys bus sunaikinti.

Informacija apie Jus saugoma tik tol, kol ji mums būtina, arba tiek, kiek ją saugoti įpareigoja teisės aktai.

Tarnyba užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą, jų neatskleidžia asmenims, kurie neturi teisės tokią informaciją gauti.

JŪSŲ DUOMENŲ GAVĖJAI

• Interneto svetainės turinio valdymo sistemos ir svetainės talpinimo paslaugų teikėjai;
• el. pašto paslaugų teikėjai;
• telefonijos paslaugų teikėjai;
• duomenys į trečiąsias valstybes neteikiami.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS IR PASLAUGOS

Mūsų interneto svetainėje yra nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Mūsų interneto svetainėje mes nenaudojame slapukų (angl. cookies).

Karštoji linija 1808

Konsultacijos Covid-19 tyrimų, vakcinacijos, pagalbos karo pabėgėliams klausimais telefono numeriu 1808

lt_LTLietuvių kalba