Dirbame kasdien nuo 8 iki 20 val.

KARŠTOJI LINIJA 1808

Konsultacijos tyrimų ir vakcinacijos klausimais:

1808    arba   +370 66 01 1808

BENDRA PRIVATUMO POLITIKA

                      Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Kauno m. GMPS, duomenų valdytojas) supranta, kad asmens duomenų apsaugos klausimai yra ypatingai svarbūs Kauno m. GMPS teikiamų paslaugų naudotojams bei kitiems duomenų subjektams. Kauno m. GMPS įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą, tvarkyti asmens duomenis pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus. Siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu, raštu (įskaitant elektronines priemones) ar bet kokiu kitu pasirinktu būdu.

 

Kauno m. GMPS vykdoma asmens duomenų privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Kauno m. GMPS teikiamomis paslaugomis. Šį privatumo politika užtikrina Kauno m. GMPS, kaip duomenų valdytojo, atliekamą asmens duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis.

 

Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Kauno m. GMPS tikslus, teisėtumo sąlygas, Kauno m. GMPS tvarkomus asmens duomenis, jų saugojimo terminus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką bei duomenų gavėjus.

 

Pagrindinius reikalavimus, taikomus incidentams, dėl kurių pažeidžiamas Kauno m. GMPS valdomų ir (ar) turimų asmens duomenų saugumas, nustato  Kauno m. GMPS tvarkomų Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo taisyklės (2022-03-02 direktoriaus įsakymas Nr. V-62)

 

INFORMACIJA APIE KAUNO M. GMPS TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS

 

Kauno m. GMPS tvarko pretendentų, darbuotojų, pacientų, asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitų duomenų subjektų grupių asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e ir f punktais, sveikatos duomenis tvarko, vadovaudamasi 9 straipsnio 1 dalies b, c, g, h, i, j punktais, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės kitų, reglamentuojančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, ir kitą veiklą, nuostatais.

 

Kauno m. GMPS yra asmens duomenų valdytojas ir  tvarkytojas Kauno greitosios medicinos pagalbos informacinėje sistemoje – KGMPIS (daugiau informacijos https://registrai.lt).

 

Kauno m. GMPS yra asmens duomenų pagrindinis tvarkytojas Ekstremalių situacijų valdymo informacinėje sistemoje – ESVIS (daugiau informacijos www.essc.sam.lt).

 

Kauno m. GMPS, kaip duomenų valdytoja, nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Atsižvelgdama į technines galimybes, jų įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat dėl duomenų tvarkymo kylančius įvairius pavojus asmenų teisėms ir laisvėms, Kauno m. GMPS privalo įgyvendinti tinkamas technines bei organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio duomenų saugumas.

Kauno m. GMPS gali pasitelkti kitus duomenų tvarkytojus, kurie padėtų jai vykdyti veiklą ar užtikrinti paslaugų teikimą, pavyzdžiui, informacinių technologijų, ryšio paslaugas, saugos ir kitas paslaugas teikiančias įmones.

Duomenų tvarkymą reglamentuoja duomenų tvarkymo sutartys arba galiojantys teisės aktai. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojas turi galimybę naudoti tik tokios apimties, kokia būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar paslaugai suteikti, duomenis.

 

KOKIUS DUOMENYS TVARKOME?

 

1) Skubios medicinos pagalbos asmens duomenis: paciento vardas pavardė, amžius, lytis, svoris, įvykio vietos adresas, gyvenamosios vietos adresas, asmens kodas arba gimimo data, pagalbos kvietėjo /paciento telefono ryšio numeris, kvietimo priežastis, objektyvus paciento būklės vertinimas, paciento būklės tyrimo duomenys, informacija apie sužalojimo/susirgimo aplinkybes, galimą sužalojimo/susirgimo priežastį, suteikta pagalba, preliminari diagnozė (ligos kodas), vyraujantis sindromas, simptomas, ir kita informacija reikalinga kvietimo kortelės formai Nr.110/a pildymui.

 

Asmens duomenis teikia pats pacientas arba skubiąją medicinos pagalbą kviečiantys asmenys ir tik tokia apimtimi, kiek reikia pildant elektroninę kvietimo kortelę (forma 110/a) vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1234 „Dėl formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ tvarkoje.

 

2) Skundų/prašymų/padėkų fizinių asmenų duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, kiti pateikti fizinio asmens/paciento duomenys.

Asmens duomenis teikia pats fizinis asmuo/pacientas.

 

KAS TVARKO?

 

1) GMPS asmens sveikatos priežiūros specialistas.

2) Pats pacientas/fizinis asmuo.

 

KIEK LAIKO SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

 

1) Skubios medicinos pagalbos teikimo tikslu, operatyvių iškvietimų tikslu surinkti asmens duomenys saugomi vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintais teisės aktais, Kauno m. GMPS direktoriaus įsakymu patvirtintame dokumentacijos plane nustatytą dokumentų saugojimo laikotarpį, t.y. greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės f-110/a/E ir greitosios medicinos pagalbos iškvietimo registro f-109/a E saugomi 3 (tris) metus.

2) Skundai saugomi 5 (penkis) metus, dėl ginčijamo sprendimo, priėmus galutinį sprendimą. Padėkos dėl suteiktų skubios medicinos pagalbos paslaugų saugomi 1 (vienerius) metus.

 

DUOMENŲ GAVĖJAI SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO TIKSLU

 

1) Stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, į kurias vežamas pacientas;

2) Pirminės sveiktos priežiūros įstaigos, kurios teikia pirmines sveikatos priežiūros paslaugas pacientams;

3) Valstybinė ligonių kasa vykdanti PSDF kontrolės funkcijas;

4) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba nagrinėjanti pacientų skundus;

5) Draudimo bendrovės dėl patirtos paciento sveikatai žalos, pateikus teisinį pagrindą;

6) Teisėsaugos institucijoms nurodžius teisinį pagrindą (pvz. policijai);

7) IT paslaugas teikiančioms įmonėms (debesijos paslaugos, informacinių technologijų ir programinės įrangos priežiūra ir pan.).

 

TURI KLAUSIMŲ ? GERAI !
Visus atsakymus rasi čia: www.koronastop.lt

© Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, 2022

Viešoji įstaiga, kodas 235042580. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Pramonės pr. 33, LT-51271 Kaunas.

Į viršų